VOP

VOP – Všeobecné obchodné podmienky.

1. Všeobecné ustanovenie

Bonim.sk – internetová platforma pre online reklamu a marketplace pre investorov.

Produkt: je každý reklamný príspevok, alebo reklamný inzerát na platforme.

Klient: každá právnická, alebo fyzická osoba, podnikateľ, alebo nepodnikateľ, ktorá pridá svoj príspevok na platformu Bonim a zaplatí za to poplatok podľa nášho cenníka.

Zákazník: je každý návštevník webu, konečný odberateľ a investor.

Prevádzkovateľom obchodnej činnosti je spoločnosť: Prakoma consult s.r.o., sídlo: Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 869 230, DIČ: 2120508731 (neplatca DPH).

Číslo účtu VUB:  IBAN SK70 0200 0000 0042 3999 8958

 

Správca pre oblasti výskum a vývoj, IT administratívu, správca práva k duševnému vlastníctvu platformy: Prakoma consult s.r.o., sídlo: Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 869 230, DIČ: 2120508731 (neplatca DPH).

 

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa definujú všetky práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce so spoločnosťou Prakoma consult s.r.o (ďalej len platforma Bonim) a každou osobou, ktorá je kupujúcim reklamného produktu (ďalej len Klient), ponúkaného platformou Bonim na internetových stránkach www.bonim.sk podľa všeobecných obchodných podmienok.

Nákup reklamného produktu prostredníctvom platformy Bonim.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby-podnikatelia, tiež orgány štátnej správy, neziskové organizácie, fyzické a právnické osoby-nepodnikatelia, bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

Zmluvou o reklame sa rozumie zmluva medzi platformou Bonim a Klientom, ktorej predmetom je nákup reklamného produktu na internetovej stránke Bonim.sk

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vždy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Ceny reklamy na online platforme Bonim upravuje cenník reklamy. Platforma Bonim je oprávnená upravovať ceny podľa aktuálnych tržných podmienok.

  1. Objednávka reklamného produktu a uzavretie zmluvy o reklame.

Klient si objednáva produkt prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na stránke Bonim.sk (ďalej len objednávka) spôsobom určeným vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Kliknutím na Odoslať objednávku, čo znamená objednávka s povinnosťou platby, bude produkt záväzne objednaný. 

Klient akceptuje, že odoslanie objednávky sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie Zmluvy o reklame v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka.

Klient v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu odoslania objednávky. Klient odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s ich obsahom bez výhrad súhlasí.

 

Od tohto momentu medzi platformou Bonim a Klientom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou o reklame a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o reklame. 

 

Platobné možnosti:

Platba za základe platobnej karty.

Platba bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry.

Spoločnosť Prakoma consult s.r.o. (ako prevádzkovateľ platformy Bonim) vystaví po zaslaní objednávky zálohovú faktúru na produkty podľa objednávky Klienta. Splatnosť zálohovej faktúry je maximálne do 3 pracovných dní od jej vystavenia.

Kupujúci uhradí zálohovú faktúru prevodom na účet.

Samotná zmluva o reklame je uzavretá v momente pripísania platby zálohovej faktúry na účet spoločnosti Prakoma consult s.r.o. Po vystavení reklamného príspevku na platforme Bonim bude vystavená faktúra ako daňový doklad v lehote do 5 pracovných dní.

  1. Storno objednávky zo strany platformy Bonim.

Platforma Bonim si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

3.1.Klient nezaplatil zálohovú faktúru za objednávku v lehote do 3 pracovných od vystavenia faktúry.

3.2.Text reklamného príspevku obsahu závadné informácie a výrazy, vulgarizmy, klamlivé označenie. Podnecuje k násiliu, ku nenávisti a porušovaniu zákonov platných v SR. Právo na rozhodovanie o obsahu reklamného príspevku náleží výlučne platforme Bonim.

V prípade, že situácia podľa bodu 3.2. nastane, platforma Bonim bude okamžite kontaktovať Klienta za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Klient v lehote do 5 pracovných dní od výzvy platformy Bonim (platná je aj v emailovej forme), nezmení text reklamného príspevku do právne a morálne nezávadnej formy, ktorú vyžaduje platforma Bonim, má platforma Bonim nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 80 EUR. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 80 EUR sa vzťahuje na 1 reklamný príspevok samostatne. Právny nárok platformy Bonim na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

Klient nemá žiaden právny nárok na náhradu škody.

  1. Práva a povinnosti Klienta.

Reklamný príspevok sa dáva obvykle na dobu 30 dní.

Právna úprava obchodných podmienok v dobe medzi uzavretím zmluvy o reklame do doby skončenia 30 dňovej doby na vystavenie reklamného príspevku.

Práva Klienta:

Klient je oprávnený kedykoľvek počas plynutia 30 dňovej doby na vystavenie reklamného príspevku zmeniť, upraviť text reklamného príspevku.

Klient je oprávnený kedykoľvek počas plynutia 30 dňovej doby na vystavenie reklamného príspevku zrušiť samotný reklamný príspevok a vymazať ho z platformy Bonim (odstúpenie od zmluvy).

Povinnosť Klienta aktualizovať údaje v reklamnom príspevku:

Klient je povinný v prípade zmeny okolností oznámiť Adminovi platformy Bonim (na e-mail: info@bonim.sk), že došlo ku zmenám a obsah reklamného príspevku a ten už nie je aktuálny. Klient je povinný túto skutočnosť oznámiť emailom, alebo telefonicky (na zákaznícku linku) v lehote do 24 hodín od zmeny okolností.

V prípade zmeny obsahu, alebo zrušenia reklamného príspevku (pri odstúpení od zmluvy) Klient nemá žiaden nárok na vrátenie alikvótnej časti už zaplateného reklamného príspevku.

Finančná suma už zaplateného reklamného príspevku je vždy vlastníctvom platformy Bonim.

Klient zodpovedá za obsah reklamného príspevku, ktorý pridal na platformu Bonim v plnom rozsahu.

Platforma Bonim nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a pravdivosť  reklamného príspevku Klienta, vždy sa jedná o výlučnú zodpovednosť Klienta.

 

  1. Kontrola kvality a pravdivosti obsahu reklamných príspevkov. Zákaznícky servis.

Klienti sú povinní uvádzať v obsahu reklamného príspevku iba pravdivé a overené údaje.

Platforma Bonim v záujme zvyšovania kvality služieb pre konečných zákazníkov vykonáva pravidelnú kontrolu obsahu reklamných príspevkov.

Platforma Bonim môže kedykoľvek vyzvať Klienta, aby podal vysvetlenia, doplnil údaje potrebné pre správnu evidenciu reklamného príspevku. V prípade, že Klient nespolupracuje s platformou Bonim, tá je oprávnená zrušiť kedykoľvek reklamný príspevok z internetovej platformy Bonim.

Klient v takomto prípade nemá žiaden právny nárok na náhradu škody.

Osobitné pravidlá pri vybraných kategóriách v hlavnom menu platformy Bonim:

5.1.Kategória Trh s umením.

Ponuka na predaj obrazov je free do hodnoty 500 EUR. Obrazy v predajnej cene nad 500 EUR musí vopred schváliť platforma Bonim.

Vzácne mince. Ponuka na predaj zlatých mincí je free do hodnoty 1000 EUR. Ponuka na predaj strieborných mincí je free do hodnoty 300 EUR. Predaje nad tento limit musí vopred schváliť platforma Bonim.

Výnimky z uvedených obmedzení: obmedzenia neplatia pre Aukčné domy, pre kamenné obchody predajne starožitností a numizmatiky.

 

  1. Ochrana osobných dát. GDPR.

Pri realizovaní Vašich objednávok cez platformu Bonim potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Klientoch a Zákazníkoch sú používané len pre potreby vybavenia objednávky, vybavenia reklamácie, štatistiky, spätnej kontroly a skvalitňovania služieb. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné a kontaktné údaje, potrebné na vybavenie objednávky a skvalitňovanie služieb, však musíme poskytnúť našim obchodným partnerom:

Subjekty zabezpečujúce vedenie portálov na recenzie zákazníkov, údaje štatistiky.

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Klient a Zákazník vyhlasujú, že súhlasia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby platforma Bonim spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti platformy Bonim a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Klient a Zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Platforma Bonim si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), právna situácia vis maior.

V takom prípade platforma Bonim nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu.

 

  1. Záverečné ustanovenia
    Každý Klient je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotnou objednávkou a v plnom rozsahu sa oboznámiť so všetkými jej ustanoveniami.

Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Dubnici nad Váhom, dňa 03.02.2020.